:: SCIO.cz - Mapa Školy ::
Souhrnné grafy pro celou školu - tzv. "pavouci"
Dotazník pro učitele
Dotazník pro žáky 1. stupně
Dotazník pro žáky 2. stupně
Dotazník pro rodiče žáků 1. stupně
Dotazník pro rodiče žáků 2. stupně
Dotazník pro učitele / žáky / rodičeInfo: V posledním sloupci s názvem "STRANY" jsou uvedeny odkazy na obrázky odpovídající číslům stran v názvech odkazů.


OTÁZKA TEXT OTÁZKY STRANY
1. CÍLE ŠKOLY
ŽÁDOUCÍ CÍLE ŠKOLY
R2 Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 1 - 4
U1 Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 2 - 4
2Z13 Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 3 - 4
JAK SE ŠKOLE DAŘÍ CÍLE NAPLŇOVAT?
R17 Posuďte, do jaké míry je vaše dítě schopno následujících činností. 5 - 7
U7 Posuďte, do jaké míry jsou žáci schopni následujících činností. 6 - 7
2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
R7 Dostali jste od školy nějaké informace o probíhající reformě základního školství? 8
R8 Máte zájem dozvědět se o těchto změnách víc? 9 - 10
U26 Považujete přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem? 11
3. VÝBĚR ŠKOLY
R1 Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy, kterou vaše dítě navštěvuje? 12
4. SPOKOJENOST SE ŠKOLOU
R27 Doporučili byste svoji školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě? 13
U11 Jste rád(a), že učíte právě na téhle škole? 14
U10 Kolik bodů byste udělil (a) škole za její atmosféru a vnitřní klima? 15
1Z18 Jakou známkou bys ohodnotil(a) školu? 16
2Z1 Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do téhle školy? 17 - 18
1Z1 Líbí se ti u nás ve škole? 19
1Z2 Těšíš se ráno na něco nebo na někoho ve škole? 20
U25 Mít možnost vrátit se na začátek a rozhodnout se znovu - stal(a) byste se opět učitelem(kou)? 21
R19 Existuje nějaká vzdělávací oblast, předmět, skupina předmětů, na níž by se podle vás měla škola více zaměřit? 22
5. KVALITA A FORMA VÝUKY
KVALITA VÝUKY
R12 Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v této škole? 23 - 24
U2 Kolik bodů byste udělil škole za kvalitu výuky? 25
R13 Myslíte si, že existují velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce? 26
U3 Myslíte si, že existují velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce? 26
U27 Které nedostatky pociťujete ve své vlastní práci? 27
U28 Co se vám ve vaší práci v současné době především daří? 28
NÁROČNOST UČENÍ
U9 Jsou žáci učením přetěžování? 29
R20 Je vaše dítě učením přetěžováno? 29
JAK VÝUKA PROBÍHÁ
1Z10 Můžeš si vybrat při vyučovací hodině práci či cvičení podle sebe? 30
1Z12 Pracujete v hodinách i ve skupinkách? 31
2Z16 Jak často se stane, že v podstatě celou hodinu jenom posloucháte nebo si zapisujete to, co vám učitel/ka vykládá? 32
2Z20 Jak často během hodin pracujete na řešení nějakého problému ve skupinkách nebo v týmech? 33
2Z21 Jak často si místo toho, aby vám všechno řekl(a) učitel(ka), odpovídáte na některé vaše otázky sami tak, že si hledáte odpovědi v knihách, na internetu, v časopisech atd.? 34
2Z22 Jak často diskutujete v hodinách ve třídě o vašich názorech na věci, o kterých se učíte, na knížky, které čtete, na aktuální události atd.? 35
2Z15 Stává se ti, že se něco učíš nazpaměť, přestože vlastně moc nevíš, co to znamená? 36
2Z18 Snaží se učitelé o to, aby vás učení bavilo a bylo pro vás zajímavé, aby ses nenudil? 37
2Z14 Když něco během hodiny nevíš, nestihneš, nebo se ti něco nezdá na výkladu, kolika učitelům to řekneš bez obav, že se naštvou, vynadají ti nebo tě kvůli tomu zesměšní? 38
2Z7 Ptají se tě učitelé na tvůj názor na výuku - například co bys chtěl(a) dělat, která činnost v hodině tě nejvíce zaujala,jak se ti hodina líbila atd.? 39
1Z11 Baví tě to, o čem se ve škole učíte? 40
U6 Máte od svých žáků dostatek informací o tom, jak komu z nich vyhovuje váš způsob výuky? 41
1Z9 Nechá tě paní učitelka nebo pan učitel říci, co si myslíš – svůj názor? 42
2Z17 Co je pro tebe osobně největší překážkou, abys dosahoval lepších výsledků? 43
U4 Co je podle vašeho názoru pro významnou část žáků největší překážkou k dosažení lepších výsledků? 44
R15 Co podle vás především brání vašemu dítěti v dosahování lepších výsledků? 45
2Z19 Jakými aktivitami bys doplnil(a) výuku, protože by ti pak připadala zajímavější a asi by tě více bavila? 46
R16 Kterou z následujících aktivit byste preferovali na úkor klasických hodin výuky? 47
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
2Z12 Vyhovuje ti počet volitelných předmětů ve tvém rozvrhu? 48
R18 Jste spokojeni s nabídkou volitelných předmětů? 49
OBLÍBENÉ PŘEDMĚTY
2Z23 Které předměty patří mezi tvé oblíbené? 50 - 51 - 52 - 53
1Z16 Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené 58 - 59 - 60 - 61 - 62
NEOBLÍBENÉ PŘEDMĚTY
2Z24 Které předměty patří mezí tvé neoblíbené? 54 - 55 - 56 - 57
1Z17 Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které máš nejmíň rád 63 - 64 - 65 - 66 - 67
6. HODNOCENÍ
R22 Který způsob hodnocení považujete za nejvhodnější? 68
R21 Myslíte si, že je vaše dítě hodnoceno objektivně? 69
2Z25 Máš možnost hodnotit ve škole své vlastní výkony a vystoupení nebo vystoupení svých spolužáků? 70
R14 Hodnotí učitelé vaše dítě hlavně za jeho encyklopedické znalosti? 71
U5 Kolik vašich žáků by podle vás výrazně polevilo ve svém úsilí, kdyby se dozvěděli, že nebudou dostávat jiné známky než jedničky nebo dvojky? 72
U8 Myslíte si že je potřeba brát při klasifikaci v úvahu rovněž kázeň žáků v hodinách? 73
7. VZTAHY
UČITELÉ – ŽÁCI
2Z5 Máš pocit, že s tebou učitelé jednají fér – např. drží dané slovo, splní to, co slíbí, hodnotí tě objektivně atd.? 74
U13 Chovají se podle vás učitelé k žákům korektně a berou je jako své partnery? 75
2Z6 Máš výhrady k tomu, jak se někteří tvoji spolužáci chovají k učitelům? 76
U14 Máte vážné výhrady k chování žáků k učitelům? 77
1Z3 Poradí a pomůže ti paní učitelka nebo pan učitel, když potřebuješ? 78
1Z4 Můžeš se s prosbou o pomoc obrátit na všechny učitele? 79
ŽÁCI – ŽÁCI
2Z8 Jaké jsou celkově vztahy mezi žáky ve vaší třídě? 80
U15 Jak byste celkově zhodnotil(a) převažující vztahy mezi žáky vaší školy? 81
R24 Jaké jsou, podle vás, v převažující míře vztahy mezi žáky školy? 82
1Z5 Máš ve třídě kamarády? 83
1Z6 Chovají se děti u vás ve třídě k sobě hezky? 84
UČITELÉ – UČITELÉ
U12 Spolupracují spolu učitelé při plánování výuky a její realizaci dostatečně? 85
RODIČE – UČITELÉ
R4 Jste spokojeni s tím, jak se k vám učitelé chovají, respektují vás a vaše názory? 86
RODIČE – ŽÁCI
1Z15 Pokud máš ve škole nějaký problém, svěříš se rodičům? 87
VEDENÍ – UČITELÉ
U21 Cítíte, že vedení oceňuje vaši práci? 88
U23 Máte vy osobně reálnou možnost zasahovat do rozhodnutí, které se týkají chodu školy a její budoucnosti? 89
VEDENÍ ŠKOLY
U22 Jste spokojen/a s organizací chodu a řízením školy? 90
R3 Jste spokojeni s tím, jak je vaše škola řízena? 90
8. BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY
R23 Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach? 91
1Z8 Zaškrtni všechno, čeho se bojíš 92 - 93 - 94 - 95 - 96
2Z2 Je ve škole důvěryhodná osoba, o níž víš, že se na ni můžeš obrátit s problémem nebo se žádostí o důvěrnou radu? 97
R25 Znepokojovalo vás někdy chování některých žáků školy k vašemu dítěti? 98
9. SPOLUPRÁCE
U20 Mají ve vaší škole rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost? 99
R11 Máte v této škole vy jako rodiče reálnou možnost ovlivňovat její chod a rozhodování o její budoucnosti? 99
U18 Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující? 100
R9 Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující? 101
U17 Zajímají se rodiče dostatečně o práci a chování svých dětí ve škole? 102
1Z7 Navštěvují rodiče vaše školní akce – besídky, výstavy, akademie? 103
R5 Jste dostatečně informováni o dění ve škole? 104
R6 Vyhovuje vám způsob, jakým se můžete v současné době informovat o dění ve škole a termíny, v nichž se můžete informovat? 105
2Z10 Myslíš si, že kdyby sis na něco u vás ve škole stěžoval(a) – např. na učitele, metody výuky, nespravedlivá rozhodnutí atd. - mohlo by ti to nakonec způsobit ještě více problémů? 106
2Z11 Zkus se zamyslet nad svými zkušenostmi a nad zkušenostmi svých spolužáků – máš pocit, že když někdo chce u vás ve škole něco změnit, např. výzdobu ve třídě, téma besedy, průběh výuky atd., je nějaká šance, že se mu to povede? 107
U19 Do kterých oblastí života školy by rodiče raději zasahovat neměli? 108
R10 Máte zájem spolupodílet se na? 109
U16 Do kterých oblastí života školy by žáci raději zasahovat neměli? 110
10. MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ
R26 Jste spokojeni s materiálním zázemím školy? 111
U24 Jste spokojen s materiálním zázemím vaší školy? 112
2Z27 Líbí se ti prostředí ve škole? 113
11. ŠKOLNÍ NEJ
R28 Čeho si na vaší škole nejvíce vážíte? 114 - 116
R29 Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíce vadí? 115 - 116
U29 Čeho si na vaší škole nejvíce vážíte? 117 - 119
U30 Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíce vadí? 118 - 119
2Z28 Čeho si na vaší škole nejvíc vážíš? 120 - 122
2Z29 Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co ti na vaší škole nejvíce vadí? 121 - 122www.scio.cz, s.r.o.

msmagin [at] scio [dot] cz

Copyright © 2006 www.scio.cz, s.r.o. - M. Smagin