Informace pro vycházející žáky

Výchovné poradenství se zaměřením na kariéru

Výchovný poradce: Mgr. Radek Krulec
kontakt: rkrulec@zssusice.cz

PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

V osmých třídách bude po celý rok do pracovní výchovy zařazován blok na téma Volba povolání. Ve druhém pololetí školního roku 2023/2024 budou moci žáci 8. ročníků na žádost rodičů absolvovat Profitesty v PPP. Termíny jejich uskutečnění sjednávají zákonní zástupci žáků přímo s PPP Sušice nebo Klatovy.


INFORMACE O ROZMISŤOVACÍM ŘÍZENÍ

Platí pro žáky 9. ročníku a žáky ukončující školní docházku v nižším ročníku.

1. V 1. kole přijímacího řízení na střední školy (SPŠ, G, OA, SOŠ, SOU, …) si může každý žák podat nejvíce 3 přihlášky.
2. Přijímací řízení na střední školy na obory s maturitní zkouškou se budou konat v termínech:
- čtyřleté 1. termín: pátek 12. 4. 2024 a 2. termín: pondělí 15. 4. 2024
- víceletá gymnázia 1. termín: úterý 16. 4. 2024 a 2. termín: středa 17. 4. 2024
- náhradní termíny 29. a 30. dubna 2024
Jednotné testy pro přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka připravuje společnost Cermat.

3. Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení do 31. ledna (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října).

DŮLEŽTÉ ODKAZY

https://www.prihlaskynastredni.cz/
MŠMT ČR – https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.stredniskoly.cz
https://prijimacky.cermat.cz/
https://kampodevitce.cz/
https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/

Žáci mohou čerpat mnohé informace:
1. z informačních letáků, které střední školy zasílají na ZŠ (možnost zapůjčení u výchovného poradce R. Krulce)
2. z „Atlasu školství“, který každý žák 9. ročníku obdržel od ÚP
3. z internetových stránek jednotlivých středních škol

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na výchovného poradce.

Důležitá telefonní čísla

Pedagogicko psychologická poradna Klatovy – 376 310 809
Pedagogicko psychologická poradna Sušice – 376 526 671
Úřad práce – 950 128 201

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates