logo
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je subjekt uvnitř školy, který uskutečňuje odborné poradenské služby na škole podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., novelizované Vyhláškou č. 197/2016 Sb.

Poradenské služby Školního poradenského pracoviště poskytují: školní psycholožka Mgr. Marie Lajová (pracovna v hale školy – pavilon C), školní speciální pedagožka Mgr. Pavla Kramlová (pracovna v hale školy – pavilon C) školní metodička prevence Mgr. Jiřina Poláková, výchovný poradce pro volbu povolání Mgr. Radek Krulec a výchovná poradkyně se zaměřením na specifické potřeby žáků Mgr. Hana Koppová. Obecným (a dlouhodobým) cílem poradenských služeb je pozitivní ovlivňování sociálního klimatu na škole, odborná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a o děti s jakýmikoliv psychickými či sociálními obtížemi. Výhodou působení poradenského týmu na škole je, že poskytuje pomoc okamžitě a přímo na místě. Odborná pomoc je tak snadno dosažitelná nejen pro děti, ale i pro rodiče, pedagogy a další odborníky mimo školu.

Kontakty na tyto pracovníky a jejich konzultační hodiny jsou uvedeny v hale školy a na webových stránkách. Školní poradenské pracoviště spolupracuje s Pedagogicko - psychologickými poradnami, Speciálně pedagogickými centry, Středisky výchovné péče, s Policií české republiky, s úřady Sociálně právní ochrany dětí, zdravotnickými a dalšími zařízeními. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Školní poradenské pracoviště nabízí své služby žákům této školy, jejich rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogům:Konzultační hodiny pracovníků ŠPP:

Školní psycholožka Mgr. Marie Lajová

tel.: 376 326 230
konzultační hodiny:
Konzultace možno realizovat i mimo tyto hodiny, po dohodě. V případě krizové intervence je bezodkladně poskytováno poradenství na zpracování krize.

Školní speciální pedagožka Mgr. Pavla Kramlová

tel.: 376 326 230
konzultační hodiny:

Výchovná poradkyně Mgr. Hana Koppová

tel.: 376 326 244
e-mail: hkoppova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

Výchovná poradkyně se stará o děti, které mají výukové obtíže a problémy s chováním. Zprostředkovává kontakt s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, eviduje všechny materiály o dětech vyšetřených v této poradně. Pomáhá třídním učitelům ve spolupráci se školní psycholožkou s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.

Školní metodik prevence Mgr. Jiřina Poláková

tel.: 376 326 229
e-mail: jpolakova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

Metodik prevence má na starosti především primární prevenci sociálně patologických jevů, aktivně se podílí na její přípravě a realizaci.

Výchovný poradce Mgr. Radek Krulec

U tohoto poradce naleznou pomoc všichni rodiče žáků, které trápí jejich profesní budoucnost. Kolega zprostředkuje informace o typech škol a studijních oborech a pomůže rovněž žákům s vyplněním jejich přihlášek k dalšímu studiu.

tel.: 376 326 237
e-mail: rkrulec@zssusice.cz
konzultační hodiny:

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates